1. rész ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (ÜGYFÉL) 

Művészet. 1. Alkalmazhatóság

A jelen Értékesítési ÜGYFÉL alkalmazható és szerves része az ICS Tanácsadó és Pénzügy (a továbbiakban: Szolgáltató) által kötött összes vételi szerződésnek, valamint a Szolgáltató által nyújtott összes ajánlatnak, ajánlatnak, szolgáltatásnak és szállításnak.

Az Ügyfél vagy más felek ÜGYFELE soha nem alkalmazható, hacsak írásban másként nem állapodtak meg.

A VEVŐ a jelen ÜGYFÉL jóváhagyásával elveszíti a jogot, hogy más ÜGYFÉL alkalmazhatóságát kérje.

Az Ügyfél (vagy más felek) ÜGYFÉLJE kifejezetten kizárt, mivel nem alkalmazható. Ha bármikor érvényét veszti a jelen ÜGYFÉL cikkelye vagy több cikke, akkor a jelen dokumentumban szereplő többi cikk érvényben marad a felek számára.

A VEVŐ megváltoztatásáról csak írásban lehet megállapodni, a felek meghatalmazott képviselőinek aláírásával. Ezenkívül a konkrét adásvételi megállapodások jóváhagyott változatai nem vonatkoznak más ilyen megállapodásokra, kivéve, ha ezt írásban kifejezetten megerősítik.

Művészet. 2. Definíciók

Tanácsadás / tanácsadás / tanácsadás: Az az információ, amelyet a Szolgáltató megoszt a Vevõvel, nem tekinthetõ jogilag kötelezõ véleménynek, hivatalos tanácsnak stb., Kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten „adóvélemény” vagy „jogi vélemény” elkészítését kérte és ilyen címû dokumentumokat kapott a Szolgáltató egyik vezető partnerének aláírásával.

Művészet. 3. Szerződések

 • A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött bármely szerződésnek tartalmaznia kell ezeket az ÜGYFELEKET, és be kell tartania azokat. Semmilyen más ÜGYFÉL nem alkalmazható, hacsak az ICS egyik vezető partnere erről írásban kifejezetten beleegyezett.
 • Az Ügyfél megrendelése a Szolgáltató szolgáltatására csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Szolgáltató egy kitöltött megrendelőlapot, számlaadatokat, megbízási levelet (vagy hasonló dokumentumot) és az Ügyfelek átvilágítási dokumentációját megkapta és jóváhagyta. Ha az ügyfél háttérellenőrzése negatív eredményt ad, a megrendelést törölni kell.

Ha a törlésről szóló határozat az Art. 15 (illegális cselekmények) vagy ilyen cselekmények gyanúja, ami a megfelelőségi dokumentáció hiányos kialakulásához vezet, és az Ügyfél a becsült kockázat csökkentése érdekében nem hajlandó részleteket közölni személyazonosságával vagy a struktúrában részt vevő más személyek személyazonosságával, majd az Ügyfél a már befizetett előlegeket nem térítik meg.

A Szolgáltató e-mailben utasítja az Ügyfelet is. A levelezés szintén ezen ÜGYFÉL alá tartozik.

 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÜGYFÉL alatt a Szolgáltatóval megkötött megállapodást megbízó, nem pedig más személyt képviselő vagy az ő nevében eljáró ügynök minőségében kötötte meg. Ezért az Ügyfél személyes felelősséget vállal a Szolgáltató díjának fedezéséért. Ha a Szolgáltatót számviteli és könyvelési szolgáltatások nyújtására egy társaság szerződtette, a társaság vezetője személyes garanciákat vállal a Szolgáltató díjának megfizetésére.

Művészet. 4. Szolgáltatott információk

 • A Szolgáltató a legjobb tudása szerint adja meg az Ügyfélnek az adókat és a törvényeket érintő tapasztalatára támaszkodva információkat.

Az Ügyfélnek nyújtott információk az Ügyféllel kapcsolatos sajátos körülményektől és olyan egyedi helyzeteken múlnak, amelyeket a Szolgáltató nem tud előre látni vagy értékelni.

 • Az Ügyfélnek azt tanácsoljuk, hogy a megállapodás aláírása előtt mindig konzultáljon jogi / adótanácsadójával és / vagy könyvelőjével.
 • A Szolgáltató által az Ügyfélnek adott információk az adott pillanatban érvényes / ésszerűen előrelátható joggyakorlattól és jogszabályoktól függenek. Nem értelmezhető garancia vagy garancia arra, hogy a kettő bármelyike ​​változatlan marad.

Művészet. 5. Harmadik fél szolgáltatásai

 • A Szolgáltatónak joga van harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételéhez, amikor az Ügyfél számára szolgáltatásokat nyújt.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen felek esetleges hátrányaiért, ha képes bizonyítani, hogy kellő felelősséggel választotta ki a feleket.

Művészet. 6. Bankszámla nyitás

 • A Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy segítse az Ügyfelet a bankszámla-nyitási eljárás során.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a bank saját belátása szerint elutasítja az Ügyfelet.
 • Elutasítás esetén a Szolgáltató segíti az ügyfelet abban, hogy további díj nélkül újabb számlát igényelhessen (a kérelem jóváhagyása továbbra is a bank döntése szerint történik).

Művészet. 7. Bevándorlás

 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az engedély elutasításáért, ha az Ügyfél nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha az Ügyfelet a Bevándorlási és honosítási szolgálat elutasítja. Hollandiában egyetlen intézmény sem tudja garantálni az elfogadást.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél üzleti terveinek tartalmáért vagy a pénzügyi / engedély / stb. Elutasításáért. az üzleti tervek alapján.

Művészet. 9. Titkár / helyi képviselő

 • A titkársági / helyi képviseletre vonatkozó megállapodás időtartama egy év.
 • A szerződés automatikusan meghosszabbodik, ha az Ügyfél a felmondása előtt három hónappal nem küld írásbeli értesítést a felmondásáról.

Művészet. 10. Számvitel

 • Az Ügyfélnek a könyveléshez (vagy az adóbevallások benyújtásához) szükséges dokumentumokat elfogadható határidőn belül kell benyújtania: legfeljebb egy hónappal a számviteli időszak vége után.
 • A Szolgáltató kötelezettségeit az Ügyfél által benyújtott információk felhasználásával teljesíti. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az adóbevallás benyújtásának késedelméért, ha az Ügyfél nem nyújtotta be időben a szükséges papírokat (a beszámolási időszak végét követő tizenöt napig).

Művészet. 11. Cégalapítás

 • A jogalany alapításának díja csak a cég bejegyzését, azaz a közjegyzői okiratot és a Kereskedelmi Kamarán történő regisztrációt tartalmazza.
 • A Szolgáltató csak a cég regisztrációjáért felel.
 • Az Ügyfél maga felelős a vállalatért.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az „előre nem látható körülmények”, a Kereskedelmi Kamara technikai problémái és a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső egyéb események okozta késésekért.

Művészet. 12. Ajánlatok

 • A Szolgáltató által kibocsátott ajánlatok nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatoknak.
 • Az Ügyfél megrendelése a jelen ÜGYFÉL és a Szolgáltató bármely vonatkozó árajánlata alapján a Szolgáltatóval való vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot jelenti.
 • A Szolgáltató elfogadhatja az ilyen ajánlatot írásban, szóban vagy a vásárlási megállapodásokhoz hasonló kötelezettségek teljesítésének megkezdésével.

Művészet. 13. Szolgáltatásnyújtás, felelősség

 • Becslésnek kell tekinteni a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítésének várható időpontját. A Szolgáltató továbbra is minden ésszerű erőfeszítést megtesz az előzetes ütemterv betartása érdekében.
 • Ha a Szolgáltató lemarad, vagy az Ügyfél nem elégedett a szolgáltatások teljesítésével, az Ügyfélnek a probléma bekövetkezésétől számított tizenöt munkanapon belül értesítenie kell a Szolgáltató vezetését.
 • Tizenöt munkanap elteltével a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, pl. Késedelem miatt.
 • A Szolgáltató nem tehető felelőssé olyan befejezetlen megbízásokért, amelyek harmadik felek saját belátása szerint hozott döntéseitől függenek, különös tekintettel az adóhatóságra az áfa-nyilvántartásba vétel esetén, a bankra a bankszámla igénylése esetén, vagy a Bevándorlási és Naturalizációs Hivatalról Szolgálat bevándorlási engedély igénylése esetén.
 • A Szolgáltatót csak az Ügyfél vonhatja felelősségre azért, ha a megbízást szándékos mulasztás vagy elhanyagolás miatt nem teljesítették. A Szolgáltató felelőssége nem haladhatja meg az adott szolgáltatás szerződéses értékét. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felelős az ebből fakadó veszteségekért, ideértve a bevételkiesést is.
 • Ha az Ügyfél azonnal jelentést tesz egy problémáról, akkor a Szolgáltató teljes képességeihez mérten garantálja a teljes támogatást, hogy az ügyfelet segítse azáltal, hogy idősebb partnerrel oldja meg a problémát.
 • Ha az Ügyfél elmulasztja az azonnali bejelentést, a Szolgáltató továbbra is garantálja a teljes támogatást, lehetőségei szerint, de figyelembe véve az Art. 13., 3.).

Művészet. 14. Vásárlói kötelezettségek

 • Az Ügyfél szavatolja és szavatolja a Szolgáltatónak és képviselőinek, hogy az Ügyfél által benyújtott információk abban az időben helytállóak voltak, és várhatóan a belátható időn belül pontosak maradnak.
 • Az Ügyfél a múltbeli, a jelenlegi és a jövőbeni üzleti tevékenysége során nem folytatott illegális tevékenységeket.
 • Az Ügyfél jelenleg nincs csődben, fizetésképtelen vagy halasztja a fizetéseket. Jelenleg nem áll ellentétben a nemzeti adóhatósággal egy adott adóügyi helyzet miatt.
 • Az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót vagy annak képviselőjét az általa megadott információk változásáról.
 • Az Ügyfél köteles betartani az ajánlathoz mellékelt utasításokat.
 • Az Ügyfél nem fedheti fel a Számlavezetővel, a Tanácsadóval vagy a Szolgáltató más képviselőivel folytatott megbeszéléseinek tartalmát, kivéve, ha erre törvényesen kötelezi. A megosztott információk és a megbeszélések szigorúan bizalmasak.

15. Azonnali szerződésbontás

 • A Szolgáltató a szolgáltatásaira vonatkozó szerződést azonnal felmondhatja, ha arra utaló jelek vannak, hogy az Ügyfél terrorizmus finanszírozásában, pénzmosásban vagy más jogellenes cselekményekben vesz részt.
 • A szerződés azonnal felmondható, ha az Ügyfél nem hajlandó megfontolni és / vagy nem teljesíti a további átvilágítási kérelmeket a pénzmosás elleni irányelv betartása céljából (EU szabályozás) és / vagy a Holland WWFT.
 • Az Ügyfél felelős a Szolgáltatónak okozott károkért. Ilyen esetekben az Ügyfél nem kap visszatérítést.

Művészet. 16. További kiadások és költségek

 • A Szolgáltató díjat számíthat fel az Ügyfél és bármely más olyan személy háttérellenőrzéséért, aki a Szolgáltatóhoz fordul, mint az Ügyfél képviselője vagy informátora.
 • Ilyen díjak felszámítása esetén a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet, és csak az ő jóváhagyásával jár el. A Szolgáltató garantálja, hogy nem lesz rejtett költség.

Művészet. 17. Időszakos vagy kiegészítő átvilágítás

 • Az Ügyfélnek kérésre magatartási igazolást kell küldenie a Szolgáltatónak.
 • A Szolgáltató további átvilágítást kérhet az Ügyféltől a következő okok miatt:

- a régi dokumentumok lejárata;

- további részletek igénylésének jogalapja;

- a nemzeti pénzmosás elleni nemzeti szabályozás által előírt rutinellenőrzés;

- új információk vagy átvilágítás iránti kérelem kézhezvétele egy hatóságtól, egy közjegyzõtõl vagy más illetékes szervtõl;

 • Ha az Ügyfél az elküldött emlékeztetők ellenére ésszerű határidőt (két hét és 30 nap) és lehetőséget nem teljesít, a Szolgáltatónak joga van a szerződés azonnali felmondására. Ilyen esetekben a befizetett összegeket a Szolgáltató visszatartja.

Művészet. 18. Fizetési feltételek

 • A szerződés értéke harminc nappal a számla kiállítását követően esedékes, kivéve, ha a felek írásbeli formában megállapodtak más megállapodásban, vagy ha az Ügyfél kedvezményben részesült. Kedvezmény esetén a fizetést a megrendelés napján kell teljesíteni.
 • Ha az Ügyfél a megadott időpontig nem utalja át az esedékes összegeket a Szolgáltatóhoz, akkor a fennmaradó fizetés után kamatot kell fizetnie, plusz évente 3 százalék. A kamat naponta felhalmozódik attól a naptól kezdve, amikor a befizetés a fennmaradó összeg tényleges kifizetésének napja miatt következett be.
 • A Szolgáltató az Ügyfél kötelezettségeinek azonnali teljesítését követelheti, ha az Ügyfél csődbe, fizetésképtelenségbe kerül, vagy bankszámláját megőrzi.
 • A Szolgáltató saját belátása szerint megkövetelheti az előleg (részleges vagy teljes) kifizetését az Ügyfél által fizetendő összegek tekintetében, vagy felkérheti az Ügyfelet, hogy harmadik felektől származó garanciákat nyújtson ezekre az összegekre a Szolgáltató megelégedésére. A szolgáltató megkövetelheti a fizetés átutalását egy elfogadhatatlan bank által ellenőrzött visszavonhatatlan fiókon keresztül. Az Ügyfél sikertelensége minden esetben a Szolgáltató szolgáltatásainak teljesítésének felfüggesztéséhez vezethet.

Művészet. 19. Lemondási költség

 • Az Ügyfél megrendelését követően meg kell fizetnie a Szolgáltatónak a teljes szolgáltatási árat, még akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatásainak visszahívása mellett dönt, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás (pl. Titkári támogatás) még nem kezdődött el ÉS A Szolgáltatás A Szolgáltató még nem állított ki számlát.
 • Az Ügyfélnek nem kerül teljes visszatérítése, ha a szerződést az Art. 13., hacsak a Szolgáltató nem kap elegendő időt a problémák enyhítésére. A szükséges idő más felektől is függhet, így pontos becslés nem mutatható be. Ha a Szolgáltató bebizonyosodik, hogy nem tudja kijavítani a problémát, akkor helyénvalónak tarthatja az Ügyfél részére az adott szolgáltatás visszatérítését.
 • A társaság alapításakor a szervezet tényleges megalakulása (és a Kereskedelmi Kamarán történő regisztráció) után nem adható visszatérítés. Az elvégzett munka és a létrehozott egység olyan költségekkel jár, amelyek kifizetése után nem téríthető meg.

Művészet. 20. Számviteli / adminisztrációs költségek

Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy könyvelését más szolgáltatóra helyezi át, a Szolgáltató könyvelője teljesíti az átutalást 750 Euro díj ellenében.

Művészet. 21. Kommunikáció

Az elektronikus üzenetek Szolgáltatónak történő elküldése az Ügyfél felelősségére tartozik. A Szolgáltató nem felel és nem felel az elektronikus úton elküldött üzenet hiányos vagy hibás megérkezéséért, illetve be nem érkezéséért.

Művészet. 22. Titoktartás

 • Az Ügyfél a Szolgáltató által megadott eljárásokkal, vállalati információkkal és részletekkel kapcsolatban megszerzett minden információt bizalmasan kezel.
 • Ezen feltételek Ügyfél általi megsértése jogot ad a Szolgáltatónak az összes szolgáltatás megszüntetésére, függetlenül azok jellegétől.

Művészet. 23. Illetékes bíróságok és alkalmazandó törvények

Minden vitát kivétel nélkül az illetékes holland bíróságok rendeznek, kivéve, ha a felek írásban más megállapodást kötöttek.

 

2. rész - Feltételek Számviteli szolgáltatás

          
Megállapodás az adókönyvelési szolgáltatásokról (NL)

MIVEL az Ügyfél bizonyos könyvelési szolgáltatásokat kíván beszerezni az ICS ADVISORY-tól, és vállalja, hogy az ICS ADVISORY-t függetlenként veszi igénybe e szolgáltatások nyújtása érdekében, és az ICS ADVISORY ezennel vállalja, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek.

MOST EZÉRT, figyelembe véve a jelen szerződésben szereplő kölcsönös szövetségeket és megállapodásokat, a szerződő felek a következő feltételekben állapodnak meg:

 1. Szerződési feltétel

Ez a szerződés a következő napon lép hatályba KEZDŐ DÁTUM. Ez egy „könyvév” időtartamra érvényes. A Szerződés automatikusan meghosszabbodik, ha az Ügyfél három egymást követő könyvév vége előtt három hónappal írásban nem mondja fel a Szerződést.

 1. Kijelölt ügyfélképviselő

A kliens és az ügyfelek közötti hatékony kommunikáció és hatékony tervezési folyamat biztosítása érdekében

ICS TANÁCSADÓ, az Ügyfél vállalja, hogy egyetlen képviselőt jelöl ki, aki közvetlenül az ICS TANÁCSADÓVAL dolgozik.

Kijelölt ügyfélképviselői információk:

 

Név: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mail: _______________________________________

 1. Könyvelési szolgáltatások

A jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint az ICS TANÁCSADÓ vállalja, hogy a következő szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfélnek:

 • Az áfa adó visszatér. Az ICS TANÁCSADÓ elkészíti a negyedéves áfa-adóbevallásokat a benyújtott vételi számlák és bankszámlakivonatok / készpénzkönyv alapján. Ezeket a dokumentumokat minden hónap 24-én az ICS ADVISORY előtt el kell küldeni.
 • Az éves jelentés elkészítése minden könyvév végén.
 • Az éves jelentés letétbe helyezése a holland kereskedelmi kamaránál.
 • Az éves társasági adóbevallás kitöltése az év vége után 6 hónapon belül.

Ezenkívül az ICS TANÁCSADÓ további könyvelési szolgáltatásokat is végezhet az Ügyfél számára, ha az Ügyfél ezt kéri, és az ICS TANÁCSADÓ beleegyezik. Azonban minden olyan szolgáltatás, amelyet ebben a visszaigazoló lapban nem írnak le külön, nem szerepelnek a Könyvelési díjban, és külön számlázzák az Ügyfél számára.

Az Ügyfél megadja az ICS ADVISORY meghatalmazását, hogy az Ügyfél Társasága nevében járjon el, kifejezetten az adóhatóságokkal való kapcsolattartás céljából. Ettől eltekintve az Ügyfél jóváhagyja az adóhatóság utasítását, hogy az adózással kapcsolatos minden levelet közvetlenül továbbítson az ICS TANÁCSADÓ könyvelési osztályához (Bredában). Ebből a célból hozzáadtuk az A. mellékletet (Proxy) ehhez a megerősítő laphoz.

 1. Harmadik felek szolgáltatásainak igénybevétele

Az ICS TANÁCSADÓ jogosult harmadik felek szolgáltatásait igénybe venni az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatások során.

 1. Könyvelési szolgáltatás díja

Az ICS TANÁCSADÓ által nyújtandó szolgáltatások figyelembevételével az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti az ICS TANÁCSADÓNAK a nyújtott szolgáltatásokat az alábbiak szerint:

Szolgáltatások Összeg, kivéve 21% áfa
Számviteli díj 0-100 számlánként 395 EUR / negyedév (3 hónap)
Több mint 100 számla pótdíja 75 € negyedévenként (3 hónap) - további 100 mutációnként
Adótanácsadás / junior tanácsadó beszámolói 90 € óránként
Adókonzultációk / jelentések a vezető partner részéről Óránként 155 €
Az áthelyezett áfa alapján alkalmazandó VIES-bevallás 35 € oda-vissza
Kifogás adóügyi kérdésekben € 90
Adóellenőrzés vagy vizsgálat / látogatás esetén 675 euró visszatartó
Kezdjen találkozni bárkivel, aki az ICS ADVISORY-val találkozik az Ügyfél nevében, vagy információhoz jut az Ügyfélről Óránként 90 €
 1. Költségek és költségek

A fentiekben meghatározott díjak mellett az Ügyfél megtéríti az ICS TANÁCSADÓNAK az esetleges egyéb költségeket és költségeket, amelyek az ICS TANÁCSADÓN keresztül merültek fel az Ügyfél számára a jelen Kapcsolatban meghatározott szolgáltatások teljesítése során, beleértve, de nem kizárólag azokat a módosításokat, amelyeket el kell végezni. a benyújtás dátuma után, a petíciók és kifogások kezelése adózási ügyekben és hasonló költségek. A költségeket és költségeket 90 eurós óradíjjal számoljuk ki az Ügyfélnek ex. ÁFA.

Ha vállalata magas kockázatú státuszt kap (üzleti tevékenysége vagy háttere alapján), az ICS ADVISORY legfeljebb 995 euró összegű betétet számíthat fel az Ügyféltől.

A költségeket vagy a költségbecslést mindig előre megbeszéljük Önnel.

 1. kifizetések

Minden (negyedéves) kifizetést előre kell fizetni. Ha a befizetés nem érkezik meg időben, az ICS ADVISORY jogosult leállítani szolgáltatásait, és a negyedéves áfabevallás késhet, emiatt esetleges bírságok (és külön díjak) is felmerülhetnek.
Az ICS ADVISORY benyújtja az első számlát a foglalási szolgáltatásokról, miután megkapjuk a megbízást az Ügyféltől, és a fizetés beérkezését követően megkezdi szolgáltatásait.

 1. Engedélyezett terhelés

Az Ügyfél elfogadja a megbízási űrlap aláírását, amely engedélyt ad az ICS TANÁCSADÓNAK, hogy ismétlődő, vállalkozások közötti beszedési utasításokat küldjön a banknak az Ön (holland) vállalati bankszámlájának terhére.

 1. Az ügyfél felelőssége

Az Ügyfél kizárólagos felelőssége lesz az ICS TANÁCSADÓ minden olyan információ, számla, adat és dokumentum rendelkezésre bocsátása, amely a jelen Szerződés alapján megállapodott Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. Az Ügyfél minden hónap végén megadja az összes szükséges dokumentumot és számlát az ICS TANÁCSADÓNAK. Legkésőbb a következő határidőket kell betartani:

 • Az első negyedévre vonatkozóan a dokumentumokat legkésőbb április 10-én kell megkapni az ICS TANÁCSADÓNAK.
 • A második negyedévre vonatkozóan a dokumentumokat legkésőbb július 10-én kell megkapni az ICS TANÁCSADÓNAK.
 • A harmadik negyedévre vonatkozóan a dokumentumokat legkésőbb október 10-én kell megkapni az ICS TANÁCSADÓNAK.
 • A negyedik negyedévre vonatkozóan a dokumentumokat legkésőbb január 10-én kell megkapni az ICS TANÁCSADÓNAK.

Az Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az ICS ADVISORY részére átadott pénzügyi információk pontossága az Ügyfél kizárólagos felelőssége. Az ICS TANÁCSADÓ nem tehető felelőssé a pontatlan pénzügyi kimutatások, nyilvántartások és számlázás, illetve egyéb pénzügyi jelentések elkészítéséért, ha a pénzügyi adatokat az Ügyfél által megadott pontatlan információk alapján nyújtják be.

Az ICS TANÁCSADÓ az adóbevallás vagy az éves jelentés benyújtása előtt az Ügyfél jóváhagyását igényelheti. Az Ügyfél felelőssége az azonnali reagálás és a késedelmes büntetések elkerülése.

 1. Gyors eljárási és adminisztrációs költségek

Ha az Ügyfél benyújtja a szükséges dokumentumokat a (7) bekezdésben említett határidő lejárta után, az ICS TANÁCSADÓ minden késedelem után 67 euró adminisztrációs díjat számít fel az Ügyféltől. Hasonló díjak merülnek fel olyan sürgős kérések esetén, amelyeket korlátozott időn belül kell megvizsgálni. Alternatív díjakat az ICS ADVISORY idézhet a helyzettől függően.
Ha az Ügyfél a határidő lejárta után egy hónappal benyújtja a szükséges papírokat, az ICS TANÁCSADÓ 67 euró adminisztrációs költséget számíthat fel az Ügyféltől, és az Ügyfélnek mérlegelnie kell az adóhatóságok késedelmes büntetéseit. Különleges díjak merülhetnek fel az adóhatóság „becsült” értékelése ellen.

 1. Kölcsönös képviseletek
 • Az Ügyfél nyilatkozatai: Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy:
 • a Szolgáltatások használatakor betartja a holland törvényeket;
 • a jelen szerződés végrehajtását, teljesítését és teljesítését megfelelően engedélyezték, és az nem ütközhet az Ügyfél bármely kötelezettségével, akár szerződésből, akár jogszabályokból eredő, akár más módon;
 • ez a szerződés érvényes és jogilag kötelező kötelezettséget jelent az ICS TANÁCSADÓNAK; és
 • az Ügyfélnek minden szükséges joga van az ICS TANÁCSADÓ könyvjelzővé történő kinevezéséhez.

(B) Az ICS TANÁCSADÓ képviselete: Az ICS TANÁCSADÓ képviseli és szavatolja, hogy:

 • a Szolgáltatások teljesítése során betartja a holland törvényeket;
 • nincsenek olyan szerződések és / vagy korlátozó szerződések, amelyek megakadályoznák az ICS TANÁCSADÓ e szerződés szerinti feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítését; és
 • Az ICS TANÁCSADÓ rendelkezik az e megállapodás szerinti feladatok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal;
 1. Átutalási díj

Ha az Ügyfél át akarja adni a könyvelési szolgáltatásokat egy másik könyvelőnek, akkor az első könyvév vége előtt három hónappal tájékoztatnia kell az ICS TANÁCSADÓT. A felmondást írásban kell megtenni. Az ICS TANÁCSADÓ 395 eurót számít fel az Ügyfél összes dokumentumának és digitális fájljának új könyvelőjéhez történő átutalásáért, és kapcsolattartóként együttműködik ebben az ügyben. Ez egy választható szolgáltatás.

 1. A felelősség korlátozása

Az ICS csak akkor felel a feladat befejezéséért vagy késedelméért, ha bebizonyosodott, hogy a nem teljesítést vagy késést az ICS TANÁCSADAT szándékos elhanyagolása vagy szándékos nemteljesítése okozta. Az ICS ADVISORY felelősségének mértéke nem haladhatja meg a szerződéses ár összegét, és az ICS ADVISORY semmilyen körülmények között nem felel a fentiek következményeiből eredő következményes veszteségekért vagy veszteségekért.

 1. Ideiglenes felmondás

Az ICS TANÁCSADÓNAK joga van azonnal felmondani ezt a szerződést, amikor arra utal, hogy pénzmosás, csalás, terrorizmus finanszírozása vagy általában törvénytelenség állhat fenn. Az Ügyfél felelős és felelős az ICS TANÁCSADÓNAK okozott károkért. A szolgáltatások teljes árát nem térítjük vissza az Ügyfélnek, ha az ICS ADVISORY a fent említett okok miatt úgy dönt, hogy felmondja a Szerződést.

A kikötött feltételek megsértése vagy téves információ esetén az adóhatóság dönthet az áfa-szám visszavonásáról, az ICS TANÁCSADÓ pedig beszüntetheti könyvelési szolgáltatásait és lemondhat adóügyi képviselői tisztségéről.

 1. Joghatóság és viták

A jelen szerződésre Hollandia törvényei az irányadók. Minden vitát a holland bíróságok oldanak meg. A felek hozzájárulnak az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához, megállapodnak abban, hogy elfogadják az eljárás postai kézbesítését, és lemondanak az egyébként rendelkezésre álló joghatósági vagy helyszínvédelemről.

 1. Integráció

Alulírott kijelenti, hogy az Ügyfél a fenti szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, figyelemmel az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezésekre, amelyekhez nyomtatott kivonatot csatolnak. Alulírott ezennel kifejezetten kijelenti, hogy egyetért ennek feltételeivel.

Ezeket a feltételeket Lwzjuristen készítette

Az ICS Advisory székhelye:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Hollandia

Az ICS rendelkezik a Kereskedelmi Kamara reg. nr. 71469710 és Áfa 858727754

Találja meg a következőket is:
- Cookie-politika
- Adatvédelem
- Általános Szerződési Feltételek
- lemondás